GDPR

Informace o zpracování osobních údajů pro klienty

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dálejen „GDPR“) (dále jen „Informační memorandum“):

I. Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Horský hotel Paprsek, s.r.o., IČ: 09820019, se sídlem Nová Seninka 79, Staré Město, PSČ 788 32,obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C84446 (dále jen „Správce“), je správce Vašich osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředkyzpracování osobních údajů, provádí zpracování osobních údajů a odpovídá za něj. V některých případechmůže být Správce též v pozici zpracovatele osobních údajů, tj. že zpracovává osobní údaje pro účelyurčené jiným správcem. Více informací o naší činnosti a nabídce našich služeb naleznete na webovýchstránkách wwwww.paprsek.cz.

Pokud v tomto Informačním memorandu ani na našich webových stránkách nenaleznete odpovědi naVaše dotazy nebo budete chtít některé informace vysvětlit podrobněji, můžete nás kontaktovatprostřednictvím datové schránky: dtay6qx.

Správce nikdy nesděluje informace telefonicky nebo e-mailem. V případě, že klient prokáže svojitotožnost, je možné zaslat informace poštou s doručenkou do vlastních rukou nebo do datové schránky.

II. Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí klientů. Při zpracování osobníchúdajů postupujeme vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly maximálně zabezpečeny a nemohly býtzneužity. Veškeré údaje zpracovávané dále např. ze strany advokátů jsou rovněž chráněny zákonnoupovinností mlčenlivosti v souladu se zákonem o advokacii.

Zpracování Vašich osobních údajů provádíme manuálně našich v informačních systémech, případněv informačních systémech našich zpracovatelů. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány předevšímvybranými zaměstnanci Správce a kategoriemi zpracovatelů uváděnými vždy u příslušného účeluzpracování. Učinili jsme taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze zaměstnanciSprávce a zpracovatelé, kteří se podílejí na jejich zpracování, a také aby tito zaměstnanci a zpracovatelézachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž sedozvěděli při výkonu své práce. Se všemi případnými zpracovateli má Správce uzavřenu písemnousmlouvu o zpracování osobních údajů, ve které klademe důraz na zabezpečení Vašich osobních údajů akterá obsahuje identické záruky pro procesy zpracování osobních údajů u těchto zpracovatelů, jaké jsounastaveny u nás.

Vaše osobní údaje zpracováváme na území České republiky. Do jiných zemí Vaše osobní údajenepředáváme.

Když navštívíte naše webové stánky, můžeme automaticky shromažďovat určité informace pomocítechnologií, jako jsou soubory cookie, nástroje pro analýzu internetového prohlížeče a protokoly

serveru. V řadě případů jsou informace shromažďované pomocí souborů cookie a dalších nástrojůpoužívány neidentifikovatelným způsobem bez jakéhokoli odkazu na osobní údaje.Cookie jsou malé textové soubory, které webová stránka při návštěvě ukládá prostřednictvím prohlížečena pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Soubory cookie můžeme používat k zefektivnění používáníwebových stránek a rovněž k přizpůsobení preferencí procházení a zlepšení funkce našich webovýchstránek. Soubory cookie je možné používat k řízení výkonu a shromažďování informací o tom, jakýmzpůsobem jsou používány naše webové stránky, k analytickým účelům. Existují dva druhy souborůcookie: soubory cookie relace, které jsou z vašeho zařízení odstraněny po opuštění webové stránky, atrvalé soubory cookie, které zůstávají ve vašem zařízení po delší dobu, nebo dokud je ručně neodstraníte.V souborech protokolů z našich serverů mohou být shromažďovány informace o tom, jakým způsobemuživatelé používají webové stránky (údaje o použití). Mezi tyto údaje patří mimo jiné název doményuživatele, jazyk, typ prohlížeče a operační systém, poskytovatel internetových služeb, adresa IP(internetový protokol), lokalita nebo odkaz, ze kterého uživatel přišel na webovou stránku, web, kterýjste navštívili před příchodem na naši webovou stránku, a webová stránka, kterou navštívíte po opuštěnínašeho webu, a rovněž čas strávený na našem webu. Údaje o používání webu můžeme sledovat avyužívat k hodnocení jeho výkonu a činnosti, ke zlepšení jeho designu a funkcí, nebo k bezpečnostnímúčelům.

Nastavení svého internetového prohlížeče můžete změnit tak, aby přijaté soubory cookie zablokovalnebo na jejich přijetí upozornil či je smazal. Případně můžete našimi webovými stránkami procházetpomocí anonymního profilu prohlížeče. Další informace o úpravách či změnách nastavení internetovéhoprohlížeče naleznete v příručce nebo v nápovědě k prohlížeči. Pokud nesouhlasíte s použitím souborůcookie nebo podobných technologií, které ukládají informace do vašeho zařízení, musíte odpovídajícímzpůsobem změnit nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme, že některé funkce našich webovýchstránek nemusejí pracovat správně, pokud zakážete příjem souborů cookie nebo tyto technologie.

Na našich webových stránkách můžeme poskytovat odkazy na weby třetích stran (dále jen „Propojenéweby“). Propojené stránky nejsme povinni hodnotit, kontrolovat ani zkoumat. Každá propojená stránkamůže mít vlastní podmínky použití a prohlášení o ochraně osobních údajů. Uživatelé se při používánípropojených stránek musí s těmito podmínkami seznámit a dodržovat je. Neneseme odpovědnost zazásady a postupy jakýchkoli Propojených webů. a případných dalších odkazů, které se na těchtostránkách nacházejí. Tyto odkazy nepředstavují naše schválení propojených webů nebo jakékolispolečnosti či služby. Doporučujeme uživatelům, aby se seznámili spodmínkami a odpovídajícímidokumenty těchto propojených webů dříve, než je začnou používat.

Naše webové stránky nejsou zaměřeny na děti. Nevyužíváme je k vědomému získávání osobních údajůod dětí ani k poskytování služeb dětem. Zjistíme-li, že dítě poskytlo své osobní údaje prostřednictvímněkterého z našich webů, tyto údaje ze svých systémů odstraníme.

III. Jak získáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme od Vás, od třetích osob, nebo z vlastní činnosti. Pokud osobní údajezískáváme od Vás, informujeme Vás o tom, zda je poskytnutí osobního údaje zákonným nebo smluvnímpožadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda máte povinnost osobní údajeposkytnout, a o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů. Vaše osobní údaje získáváme:Od Vás, zejména:

– na základě Vašich žádostí, dotazů a v rámci jednání o uzavření smlouvy;

– při komunikaci prostřednictvím emailu či jiné písemné komunikaci; nebo

– při osobní komunikaci v našem ubytovacím a stravovacím zařízení.

IV. Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytnápro splnění daného účelu. Po splnění původního účelu (například plnění smlouvy) můžeme osobní údajezpracovávat pro jiné účely (například pro plnění zákonné archivační doby). Účely zpracování uvádímeníže v této kapitole. Vaše osobní údaje obecně archivujeme po dobu stanovenou právními předpisy,smlouvou či na základě našeho oprávněného zájmu (například po dobu trvání promlčecích lhůt, kdymůžeme mít zájem uplatňovat nebo obhajovat naše právní nároky).

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

a) Jednání o smlouvě a splnění smlouvy, provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy naVaši žádost, vyřizování Vašich žádostí;

b) Plnění našich právních povinností;

c) Uplatňování nebo obhajoba našich oprávněných zájmů;

Ad a) Jednání o smlouvě a splnění smlouvy, provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvyna Vaši žádost, vyřizování Vašich žádostí

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro účely související s plněním smluvních závazků,zejména pro účely (i) platného uzavření, plnění, změny a ukončení smluv (například smlouvy oubytování), (ii) související smluvní dokumenty, (iii) reklamací, a (v) související komunikace.Poskytnutí uvedených osobních údajů je tedy smluvním požadavkem.Právní základ pro zpracování (právní titul):

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu splnění smlouvy, jejížsmluvní stranou je subjekt údajů (zpravidla klient Správce), nebo pro provedení opatřenípřijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (zpravidla zájemce oprodukty Správce), dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Kategorie osobních údajů:

Pro uvedené účely zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa místatrvalého pobytu, číslo občanského průkazu, či obdobného dokladu a případně též e-mailováadresa a telefonní číslo.

Doba zpracování:

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje po dobu trvání jednání o smlouvě, po dobu trvánísmlouvy a po dobu trvání záručních, reklamačních a jiných lhůt vztahujících se ke smlouvě, kdymohou smluvní strany uplatňovat práva a povinnosti ze smlouvy.

Ad b) Plnění našich právních povinností

Jako podnikatelský subjekt se musíme řídit celou řadou právních předpisů a v nich stanovenýmipovinnostmi, zejména: zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 253/2008 Sb.,o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, veznění pozdějších předpisů; zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 120/2001 Sb.,o soudních exekutorech a exekuční činnosti a po změně dalších zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů; zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů; zákonemč. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 40/2009 Sb.,trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisovéslužbě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 326/1999 Sb. opobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů, zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a dále navazujícími podzákonnýmiprávními předpisy, právními předpisy práva Evropské Unie. Poskytnutí uvedených osobníchúdajů je tedy zákonným požadavkem.

Právní základ pro zpracování (právní titul):

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu splnění právnípovinnosti, která se na Správce vztahuje, dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Kategorie osobních údajů:

Pro uvedené účely zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

• identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, čísloobčanského průkazu, či obdobného dokladu a případně též e-mailová adresa a telefonníčíslo),

• v případě podnikajících fyzických osob také označení podnikající fyzické osoby, sídlo, IČ,DIČ, údaj o plátci DPH,

• v případě služebních cest nepodnikajících osob také údaje o organizaci, která pobytobjednala, či uhradila),

• údaje o účelu pobytu, příp. údaj o tom, že klient je osobou, která nepodléhá poplatku zalázeňský nebo rekreační pobyt,

• údaje o Vašem pobytu a využívaných službách a o výši a způsobu platby za poskytnutéslužby (v případě bezhotovostní úhrady číslo bankovního účtu, či údaje o platební kartě),• v případě cizích státních příslušníků kromě výše uvedených údajů také datum narození,státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza, adresa trvalého bydliště v zahraničí.Příjemci osobních údajů (zpracovatelé či třetí strany, kterým jsou nebo mohou být osobníúdaje poskytovány):

Pro uvedené účely využíváme poskytovatele IT služeb nebo právního a daňového poradenství.Správce musí též poskytovat nezbytnou součinnost příslušným orgánům státní správy, napříkladsprávci daně či soudním exekutorům, orgánům činným v trestním, přestupkovém či správnímřízení, a to v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy.

Doba zpracování:

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právnímipředpisy. Až na výjimky, kdy právní předpisy stanoví delší dobu uchování určitých dokumentů,které mohou obsahovat osobní údaje, uchováváme osobní údaje zpracovávané pro plnění našichprávních povinností maximálně po dobu 10 let.

Ad c) Uplatňování nebo obhajoba našich oprávněných zájmůPro účely ochrany našich oprávněných zájmů můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje tam, kdemají naše oprávněné zájmy přednost před Vašimi zájmy nebo Vašimi základními právy asvobodami. Takto zpracováváme Vaše osobní údaje zejména pro:

(i) Řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů.

(ii) Optimalizace administrativních procesů v rámci Správce.

(iii) Fotodokumentace z pořádaných akcí

U námi pořádaných akcí pořizujeme v přiměřeném rozsahu fotodokumentaci (situačnízáběry z akcí) za účelem následného zveřejnění vybraných fotografií na našich webovýchstránkách pro propagační účely. Takovýmto způsobem nejsou primárně zobrazováninávštěvníci konkrétní akce, nýbrž celková atmosféra akce, záběry nejsou zveřejňovány vdetailním rozlišení, nepřipojujeme k nim ani popisky konkrétních osob návštěvníků akce.Dle odborného názoru Úřadu pro ochranu osobních údajů se v takových případechnejedná primárně o problematiku ochrany osobních údajů, ale o ochranu soukromí dleobčanského zákoníku; souhlas se zpracováním osobních údajů k „ilustračním“ snímkůmtedy není třeba vyžadovat. Na pořizování fotodokumentace jsou návštěvníci předemupozornění formou piktogramu fotoaparátu, naši fotografové jsou viditelně označeni afotodokumentace je pořizována pouze v hlavním prostoru akce a návštěvníci tak vždymají možnost pobývat v prostorech, kde není fotodokumentace pořizována. V případějakýchkoli pochybností, či dotazů k pořizování fotodokumentace máte možnost obrátitse na nás na níže uvedených kontaktech.

(iv) Provoz kamerového systému

Jeho účelem je ochrana objektu a ochrana zdraví osob vstupujících do prostor Správce.Data jsou uchovávána v rámci časové smyčky. Kamery jsou instalovány pouze vnitřnícha venkovních vstupů. Subjekt údajů je o užití kamerového systému informován nápisemna vchodových dveřích provozovny Správce.

V. Důsledek neposkytnutí údajů

Bez poskytnutí výše uvedených údajů Vám nemůžeme poskytnout naše ubytovací služby. Pro poskytnutístravovacích a dalších služeb žádné Vaše osobní údaje nepotřebujeme a tedy je pro tento účel aninezískáváme a nezpracováváme.

VI. Jaká jsou Vaše práva?

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobníchúdajů můžete využít následujících práv:

a) Právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie Vašich osobních údajů, kterézpracováváme.

b) Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracovávámenesprávné nebo nepřesné osobní údaje.

c) Právo na výmaz Vašich osobních údajů (resp. právo být zapomenut). Můžete od nás požadovat,abychom vymazali Vaše osobní údaje, a my tak učiníme v případě, že:

– osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinakzpracovány;

– pokud odvoláte svůj souhlas, na základě kterého zpracováváme osobní údaje aneexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování;

– vznesete námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, pokud neexistujížádné převažující oprávněné důvody pro zpracování na naší straně, nebo pokudvznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (tj.nebudeme Vám dále zasílat adresná obchodní sdělení);- osobní údaje jsou zpracovány protiprávně; nebo

– osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právuEvropské unie nebo České republiky.

Upozorňujeme Vás, že Vaše osobní údaje naopak nemohou být vymazány, pokud je jejichzpracování nezbytné:

– pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

– pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie neboČeské republiky, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo přivýkonu veřejné moci;

– z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

– pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či

-pro statistické účely; nebo

– pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

d) Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Můžete od nás také požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to vpřípadě, že:

– zpracovávané osobní údaje nejsou přesné;

– zpracování je protiprávní;

– zpracovávané osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebojinak zpracovány; nebo

– vznesete námitky proti zpracování.

Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování a bude naplněna některá z výše uvedenýchpodmínek, provedeme v našich systémech záznam, že se na dané údaje vztahuje omezení, atakové údaje nebudeme zpravidla aktivně dále zpracovávat (vyjma případů vyplývajících zprávních předpisů).

Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, omezení zpracování Vašich osobních údajůzrušíme. O tom Vás budeme předem informovat.

e) Právo na přenos

V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plněnísmlouvy a zároveň je zpracování automatizované, máte právo získat takové Vaše osobní údajeve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a předat je jinému správci.Vaše osobní údaje Vám budou v takovém případě poskytnuty elektronicky v zabezpečenémsouboru ve formátu [xml].

f) Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranuosobních údajů (zejména GDPR), máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobníchúdajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie, který jepověřen dozorem nad dodržováním povinností stanovených GDPR (zejména dozorového úřaduv členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo kdomnělému porušení).

U Správce nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování, tj. rozhodování založenému výhradněna automatizovaném zpracování (včetně profilování), které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vásjiným obdobným způsobem významně dotýkalo.

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údajezpracovány:

– pro účely plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;

– pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany; nebo

– pro účely přímého marketingu, což zahrnuje také profilování s cílem přizpůsobit nabídku Vašimpotřebám a zkvalitnit poskytované služby.

V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokudneprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy asvobodami, nebo pro určení, výkon a/nebo obhajobu našich právních nároků.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemněinformujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Děkujeme za Vaši důvěru.

Horský hotel Paprsek, s.r.o.