Všeobecné obchodní podmínky

I. Smluvní strany

a) Vzájemné smluvní vztahy mezi ubytovanými osobami – fyzickými či právnickými (dále jen host) a provozovatelem ubytovacího zařízení se řídí ustanovením obchodního zákoníku a ubytovatel si vyhrazuje právo změny.

b) Smlouvou o ubytování se provozovatel ubytovacího zařízení Horský hotel Paprsek, s.r.o. ,IČO 09820019, Nová Seninka 79, 788 32 Staré Město, zavazuje poskytovat na sjednanou dobu ubytování a služby spojené s ubytováním.

II. Objednávka pobytu

a) Host si objednává služby hotelu elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách, telefonicky nebo osobně. Podstatné náležitosti
zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení hosta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail). V případě právnických osob obchodní jméno, IČO, DIČ, termín čerpání služeb.

b) Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a hostem. Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán.

III. Platba zálohy a doplatku ubytování

a) Ihned po provedení rezervace hostem je nutné uhradit zálohu na pobyt ve výši 50% z celkové ceny pobytu. Záloha se hradí převodem na bankovní účet ubytovatele, pokud nebylo na recepci domluveno jinak. Doplatek se hradí nejpozději 14 dní před nástupem na ubytování a to na bankovní účet, pokud nebylo na hotelové recepci sjednáno jinak.

IV. Změna a storno podmínky

a) Host má právo požádat o změnu rezervace, či rezervaci zrušit. Vždy tak musí učinit písemně, elektronicky nebo osobně. Hotel může požadovat škodu vzniklou změnou, či zrušením rezervace formou storna.

b) Storno podmínky
Pokud host svou účast ruší, bude mu vrácena:
70 % ceny ceny z objednaných služeb, došlo-li ke stornu
30 a více dnů před nástupem.
50 % ceny ceny z objednaných služeb, došlo-li ke stornu
15-30 dnů před nástupem.
10 % ceny ceny z objednaných služeb, došlo-li ke stornu
10 a méně dnů před nástupem.

c) Za nevyčerpané objednané služby v průběhu pobytu hosta
neposkytuje hotel žádné náhrady pokud nebylo písemně, či
elektronický dohodnuto jinak.